Algemene Voorwaarden 

Footcare Plus by Langmans & Partners cv1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Footcare Plus en een cliënt waarop Footcare Plus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Footcare Plus zal de behandelingen  naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Duur behandeling tussen de 30 a 40 minuten.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend na afspraak plaats. Afspraken kunnen worden telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk - uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak - aan Footcare Plus door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Footcare Plus 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Footcare Plus dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Footcare Plus vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Footcare Plus. Footcare Plus is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Footcare Plus. De persoonlijke gegevens worden door Footcare Plus opgenomen in een computer systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding

Footcare Plus is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Footcare Plus verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Footcare Plus kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie

Footcare Plus geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

9. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Footcare Plus.

Footcare Plus dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Footcare plus de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Footcare Plus en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

10. Gedrag

De cliënt dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Footcare Plus het recht de samenwerking stopt te zetten.

11. Recht

Op welke overeenkomst tussen Footcare Plus en cliënt is het Belgisch recht van toepassing

Maak een gratis website.